Jatram mr Jatt PagalWorld Download

n wale Jat Gotra list – प – फ से शुरू होने वाले जाट गोत्र लिस्ट

n wale Jat Gotra list

न से शुरू होने वाले जाट गोत्र n wale Jat Gotra list

1. नागौरिया
2. नागरी
3. नाग
4. नजीली
5. नजरी
6. नजोर
7. नीटवाल
8. निठारवाल
9. नीतड़
10. नात/नत्त
11. नदल
12. नदौरी
13. नौदिर
14. नधान
15. नवा
16. नैन/नैण
17. नैनदल
18. ननौलिया
19. नौनखा/ नौलखा
20. नौनदिया
21. नाण्या
22. नाहरा
23. नाड़ा
24. निठार
25. नुन्हर
26. नागा
27. नसवारिया
28. नढे
29. नुहवाल
30. नोखा
31. नांदीलया
32. नुनर
33. नसल
34. नांगल
35. नंधरा
36. नारू
37. नको
38. नोवल
39. नरवा
40. नरवाल

पिछली लिस्ट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करे n wale Jat Gotra list

41. नामत
42. न्यौवोर
43. नरवल
44. नारा
45. नारो
46. नरवार
47. नैरिहा
48. नील
49. नसियर
50. नासना
51. नेहरा
52. नोहीवाल
53. नोहर
54. नाहिर
55. नौहवार/नव/नववीर/नौवार
56. नाहरवाल
57. नहरे
58. नूहनियां
59. नागर
60. नीखड़

n wale Jat Gotra list

61. नार्देय/ नन्द/नांदल
62. नाहल
63. नलवा
64. नैयाल
65. नासिर
66. निज्जर
67. नूनिया/नून
68. नाइच
69. नामत
70. नहरीवाल
71. नैनहज
72. नकवाल
73. नरैन
74. नारंग
75. नरमर
76. नट
77. नाह
78. नाहधे
79. निरहास
80. नोल
81. नोते
82. नूनगी
83. नूर
84. नारायन
85. नृग

प से शुरू होने वाले जाट गोत्र  n wale Jat Gotra list

1. पुआर/ पंवार
2. पोखवत
3. पंगल
4. पेहलायण
5. पंघाल/पंघल
6. पचादी
7. पचहरे/पचेहरे
8. पूंछले
9. पंजाबी
10. पाञ्चाली
11. पाण्डव/पांडु
12. पाण्डय/पांडय
13. पाण्डल
14. पांडर
15. पंडौरिया
16. पंडहारी
17. पुण्डीर/पुण्ड्र/पौण्ड्र
18. पड़याना
19. पोते
20. पौडिया
21. प्रधान
22. पनकर
23. पौनिया/पूनिया
24. पुनरिया
25. पनही
26. पनवार/पोवार
27. पनहार
28. पीपालोदा
29. प्रमार/परमार
30. पावरिया
31. परतंगण
32. परोदा/परादा
33. परसवाल
34. पीरू
35. पोटलिया/पोतल
36. पूरिया
37. परावे
38. पांचाल
39. पलवत
40. पंडवा

यह भी जरुर पढ़े n wale Jat Gotra list

जाट इतिहास का गौरव अजय भरतपुर | Jat Itihas Ka Gaurav Ajay Lohagarh Bharatpur

41. पोरीथ
42. पोहल
43. पहनार्या
44. पाधन
45. पलवल
46. पुनका
47. पछन्दरा
48. पारद
49. पौवन्या
50. पोमर
51. पायेल
52. परिहार/प्रतिहार
53. पोदोथ
54. पुरूवार
55. पुरु/पौरव/ पौरस
56. परसाने
57. परूषवाल/पोरसवाल
58. पल्लव/पल्हव
59. पलान
60. पिलमियां

n wale Jat Gotra list

61. पलावत
62. पिलीहिया
63. पीलानियां/पिलानियां
64. पुतक
65. पहाल
66. पहुना
67. पैसल
68. पातड़
69. पौन
70. पान्न
71. पल्हुड़
72. पाँगर
73. पढे
74. पुरूवाल
75. पठुर
76. पछाला/पंछादे
77. पन्नुन
78. पावड़या
79. पालण
80. पुरबर
81. पत्तु
82. पाहल/पहल
83. पल्लवान
84. पनेसर
85. पनाइच
86. पन्याग
87. पहलवी
88. पकोडिया
89. पडवाल
90. पाल

n wale Jat Gotra list

n wale Jat Gotra list

91. पालान
92. पलानिया
93. पलारदल
94. पलेहरी
95. पंचाना
96. पानीर
97. पंजा
98. पंझाते
99. पंजू
100. पन्नू
101. पटानी
102. पातर
103. पातोन
104. पतोर
105. पतोरी
106. तेटवाड़
107. पोदान
108. पोथी
109. पूर्बिया
110. पूसिया
111. पूतना
112. पोट्टर
113. पूनी
114. पोंडल
115. पोरण
116. पोहर
117. पधान
118. पैलवार

फ से शुरू होने वाले जाट गोत्र

1. फोफा/फोखा
2. फगेड़िया
3. फौगाट
4. फोगत
5. फौजदार
6. फनधान
7. फर्रोला
8. फौर
9. फुलफखर
10. फसवाल

n wale Jat Gotra list
11. फूसे
12. फौंहार
13. फारैन
14. फंदेर
15. फौग
16. फफड़ा
17. फलसवाल
18. फगेडन्या
19. फार्वे
20. फुल्का

यह भी जरुर पढ़े जाट शासन की विशेषताए जाट इतिहास न लिखे जाने के कारण

21. फगोड़चा
22. फलसवार
23. फलवाड़
24. फूलर

n wale Jat Gotra list

अगली list पढने के लिए यहाँ क्लिक करे: जाट गोत्र लिस्ट

n wale Jat Gotra list

ऑथर: चौधरी रणधीर देशवाल

जिला: रोहतक

n wale Jat Gotra list

Randhir Deswal

Hi, I am Randhir Singh a Solo Travel Blogger form Rohtak Haryana. I am a writer of Lyrics and Quotes.

You may also like...

Leave a Reply